Definities

 1. Opdrachtnemer Independent Sales & Marketing, hierna te noemen: “IS&M”, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 565048262;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon (niet consument) in wiens opdracht diensten worden verleend/werkzaamheden worden uitgevoerd;
 3. Overeenkomst: de tussen IS&M en Opdrachtgever gesloten overeenkomst;
 4. Partijen: IS&M en Opdrachtgever

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen IS&M en Opdrachtgever waarop IS&M deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover deze van voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
 2. De toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever of door hem ingeschakelde derde wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten van de door IS&M in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn dan blijven de overige bepalingen in stand. Opdrachtgever en IS&M zullen in dat geval in overleg treden teneinde een (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen.

Offertes, aanbiedingen en prijzen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van IS&M zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld;
 2. Over kosten verbonden aan het opmaken van een offerte of aanbieding maken Partijen vooraf bindende afspraken;
 3. Offertes zijn gebaseerd op informatie die van Opdrachtgever is ontvangen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijke informatie tijdig en naar waarheid aan IS&M heeft verstrekt;
 4. IS&M kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat;
 5. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief kosten van ingeschakelde derden;
 6. IS&M is gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging voortvloeit uit een verplichting via de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in kostprijsbepalende factoren die bij aanvang van de Overeenkomst niet te voorzien waren;
 7. IS&M behoudt zich het intellectuele eigendom voor van alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen.

De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de Overeenkomst blijkt dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan;
 2. Een voor bepaalde tijd gesloten Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij voortzetting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In dat geval is de opzegtermijn één maand;
 3. IS&M neemt met de Overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft geen garantie over de resultaten van de opdracht;
 4. Een overeengekomen termijn voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden is nimmer een fatale termijn;
 5. IS&M zal slechts na voorafgaande goedkeuring door Opdrachtgever een derde inschakelen voor het uitvoeren van de opdracht. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn in dat geval nadrukkelijk uitgesloten;
 6. Door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in de overeengekomen werkzaamheden, hierna te noemen Meerwerk, zullen door hem schriftelijk ter kennis worden gebracht aan IS&M. Een verzoek om Meerwerk dient schriftelijk door IS&M te worden geaccepteerd. Meerwerk wordt doorbelast volgens het in de Overeenkomst afgesproken tarief tenzij nadrukkelijk anders afgesproken;
 7. Meerwerk kan invloed hebben op de overeengekomen levertijd;
 8. IS&M is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren;
 9. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan IS&M de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
 10. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IS&M aangeeft dat deze noodzakelijke zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IS&M worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan IS&M zijn verstrekt, heeft IS&M het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgend de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan IS&M ter beschikking heeft gesteld. IS&M is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat IS&M is uitgegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan IS&M een verzoek tot wijziging van overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Levering en uitvoering

 1. Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen zaken af te nemen op het moment dat deze worden afgeleverd. Bij weigering van (medewerking aan) afname komen eventuele kosten voor rekening van Opdrachtgever;
 2. Het risico van verlies of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment dat zaken aan hem worden geleverd.

Opzegging

 1. Partijen kunnen de Overeenkomst voor onbepaalde tijd beëindigen met een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden;
 2. IS&M heeft bij voortijdige beëindiging en indien de reden voor opzegging niet aan hen is toe te rekenen, recht op compensatie;
 3. De opzegtermijn geldt niet indien er sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf van één van de Partijen.

Ontbinding en opschorting

 1. De overeenkomst kan direct door IS&M worden ontbonden of opgeschort indien:
  1. Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt of als IS&M goede gronden heeft te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  2. Er aan de zijde van Opdrachtgever sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf;
 2. IS&M kan de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien Opdrachtgever niet alle noodzakelijke informatie die nodig is voor een correcte uitvoering tijdig en naar waarheid aan IS&M verstrekt;
 3. IS&M kan de overeenkomst ontbinden indien nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk is geworden of als de ongewijzigde instandhouding in redelijkheid van Opdrachtgever komen voor dienst rekening;
 4. Extra kosten die voortvloeien uit niet-medewerking van Opdrachtgever komen voor diens rekening;
 5. Indien IS&M overgaat tot opschorting of ontbinding zijn de vorderingen van IS&M direct opeisbaar;
 6. IS&M is niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die door een opschorting of ontbinding zou ontstaan;
 7. Indien ontbinding of opschorting aan Opdrachtgever is toe te rekenen, dan is deze verplicht eventuele directe en indirecte schade van IS&M aan hen te vergoeden;
 8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door IS&M, zal deze in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor IS&M extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden aan deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij IS&M anders aangeeft;
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht integraal aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door IS&M geleverde zaken blijven eigendom van IS&M totdat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens IS&M heeft voldaan. Zaken waarbij het eigendom nog niet is overgegaan mogen niet worden verkocht, verpand of op andere wijze bezwaard.

Klachten, reclames, vervaltermijnen

 1. Opdrachtgever dient binnen 8 dagen nadat hij een gebrek in de geleverde prestatie heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk te reclameren bij IS&M. Bij niet-tijdige reclame vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op het gebrek;
 2. Opdrachtgever dient IS&M in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken;
 3. Bij ongegrondheid van een klacht komen de door IS&M gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever;
 4. Een (vermoeden van) recht van reclame geeft geen recht om een betalingsverplichting op te schorten;
 5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens IS&M één jaar.

Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn plaats te vinden;
 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaald is hij in verzuim en hij de wettelijke (handels) rente plus 2 % verschuldigd vanaf het moment waarop hij in verzuim is tot aan het moment van voldoening;
 3. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Zodra de Opdrachtgever in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van IS&M op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. IS&M is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen;
 4. Betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op de kosten, dan op opengevallen rente, daarna op de hoofdsom en lopende rente;
 5. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting en/of verrekening;
 6. Indien Opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de door IS&M aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan IS&M (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. IS&M maakt in dat geval in afwijking van artikel 6:96 lid 5 BW tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €150,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

Aansprakelijkheid, overmacht

 1. IS&M is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaan is doordat IS&M is uitgegaan van de door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
 2. IS&M zal zich afdoende verzekeren tegen ondernemersrisico’s. Indien IS&M aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, danwel voor het verzekerde bedrag vermeerderd met het eigen risico, voor zover geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van IS&M;
 3. IS&M is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. IS&M is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 4. IS&M kan gedurende de periode dat bij IS&M sprake is van overmacht de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
 5. Voorzover IS&M ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is IS&M gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Vrijwaring derden

 1. De Opdrachtgever vrijwaart IS&M voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan IS&M toerekenbaar is;
 2. Indien IS&M uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden IS&M zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebrek blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is IS&M, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van IS&M en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Toepassing recht en geschillen

 1. Op elke Overeenkomst tussen IS&M en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
 2. Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van IS&M, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft. IS&M blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de vestigings- of woonplaats van de Opdrachtgever.

Zoetermeer, 1 juli 2017